jueves, 19 de julio de 2012

Declaración del IX Congreso Vasco de Sociología y Ciencia Política / IX. Soziologia eta Zientzia Politikoaren Kongresuaren Adierazpena

Durante los días 16 a 18 de julio se ha celebrado en Bilbao el IX Congreso Vasco de Sociología y Ciencia Política con el lema “Una Ciencia Social renovada para un nuevo tiempo”. Distribuidos en 22 grupos de trabajo, más de 300 personas procedentes de distintas universidades, entidades sociales y centros de investigación, tanto de Euskadi como de España, Europa y América del Sur, hemos reflexionado conjuntamente sobre algunos de los principales retos a los que se enfrentan nuestras sociedades en la actualidad: la innovación y la creatividad en el nuevo entorno digital, la convivencia en diversidad, el envejecimiento activo, los procesos de renovación urbana o las transformaciones en el Estado de Bienestar son sólo una pequeña muestra de las temáticas abordadas en el marco de este IX Congreso.

Y es precisamente en relación a esta última cuestión a la que las personas asistentes al IX Congreso Vasco de Sociología y Ciencia Política deseamos hacer la siguiente declaración:

1. Mostramos nuestra preocupación por las medidas que, en el marco de un falso paradigma de austeridad, vienen adoptando los distintos Gobiernos de la Unión Europea. Estas decisiones están provocando ya, como demuestran muchas de las investigaciones presentadas en el Congreso, una enorme cantidad de sufrimiento injusto que afecta en muchos casos a colectivos y a individuos particularmente vulnerables.

2. Consideramos que tales medidas están siendo adoptadas sin una suficiente evaluación de sus consecuencias sociales, y sin la imprescindible deliberación pública que su gravedad comporta. Deliberación que, exigible siempre en un contexto de normalidad democrática, se vuelve especialmente urgente cuando comprobamos cómo tales decisiones se adoptan desde una perspectiva tecnocrática incompatible con cualquier criterio de legitimidad social y política.

3. Denunciamos, en particular, el debilitamiento de las estructuras e instituciones de protección social que tales medidas comportan, la profundización en la desigualdad de género y la precarización vital que generan y la ruptura del vínculo social que provocan.

4. Denunciamos, igualmente, los recortes en educación y en investigación, que afectan gravemente a trayectorias investigadoras en proceso de consolidación, y que suponen una irresponsable carga de profundidad contra las posibilidades de construir un modelo social fundado sobre la igualdad, la innovación, la participación, la sostenibilidad, la responsabilidad social y la búsqueda del bien común.

5. Por todo ello, en nuestra condición de científicas y científicos sociales, nos reconocemos en las reivindicaciones de toda esa ciudadanía que protesta contra dichas medidas y contra sus consecuencias más evidentes (deshaucios, desempleo, remercantilización de derechos sociales, privatización de servicios públicos…), reivindicaciones que como ciudadanas y ciudadanos apoyamos y hacemos nuestras.

En Bilbao, a 18 de julio de 2012

Uztailaren 16tik 18ra IX. Soziologia eta Zientzia Politikoaren Kongresua egin da Bilbon. Hauxe izan da aurtengo goiburua: “Gizarte Zientzia berria aro berri baterako”. Unibertsitate, gizarte-erakunde eta ikerketa-zentrotako 300 pertsonatik gora bildu gara biltzarrean, Euskadi, Espainia, Europa eta Hego Amerikakoa, 22 lantaldetan banaturik, eta gure gizarteek aurrean dituzten erronka nagusietako batzuk aztertzen eta haien gainean hausnartzen aritu gara: berrikuntza eta sormena ingurune digital berrian, bizikidetza aniztasunean, zahartze aktiboa, hirien berrikuntza-prozesuak eta Ongizate-estatuaren aldaketak, besteak beste. IX. Kongresuan jorratutako gaien lagin txiki bat dira aipatutakoak.

Hain zuzen, azken gai horren harira, IX. Soziologia eta Zientzia Politikoaren Kongresuan bildu garenok honako adierazpen hau egin nahi dugu:

1. Kezkaturik gaude, egungo herstura edo austeritate-paradigma faltsuaren aitzakian, Europar Batasuneko Gobernuak hartzen ari diren neurrien aurrean. Kongresuan aurkeztutako ikerketa askok egiaztatutakoaren arabera, erabaki horien eraginez bidegabeko sufrimendu ugari sortu da jada, eta, kasurik gehienetan, gainera, egoera ahulenean dauden kolektiboei eta gizabanakoei eragiten die sufrimendu horrek.

2. Uste dugu ondorio sozialak nahikoa aztertu gabe hartzen ari direla neurri horiek, eta, haien larritasuna zein den jakinda, gizartearen eta herritarren ezinbesteko iritzia kontuan izan gabe. Normaltasun demokratikoan ezinbestekoa da gizartearen iritzia eta deliberamendu publikoa kontuan hartzea, eta horrelako egoeretan, premia bizikoa; izan ere, ikuspegi teknokratiko hutsetik hartzen ari dira erabakiak, zilegitasun sozial eta politikoko irizpideak inolaz ere aintzat hartu gabe.

3. Neurri horiek eragindako ondorioen artean bereziki salatzekoak eta kezkatzekoak iruditzen zaizkigu honako hauek: generoen arteko desberdintasunaren sakontzea, gizarte-babeseko egitura eta erakundeen ahultzea, bizi-baldintzen okertzea eta lotura sozialaren haustura.

4. Era berean, hezkuntzan eta ikerketan egindako murrizketak ere salatu nahi ditugu. Neurri murriztaile horiek eragin larria dute sendotze bidean diren ikerketa-ibilbideetan, eta erro-errotik eta modu arduragabean baldintzatzen dute bestelako sozial-eredu bat eraikitzeko aukera; hain zuzen, berdintasunean, berrikuntzan, parte-hartzean, iraunkortasunean, gizarte-erantzukizunean eta guztiontzako onura lortzeko ahaleginean oinarritutako eredua bideratzeko aukera.

5. Hori dela eta, gizarte-zientzialari garen aldetik, bat gatoz neurri horien kontra eta haien begi-bistako ondorioen kontra (etxetik kanporatzeak, langabezia, gizarte-eskubideak berriro merkaturatzea, zerbitzu publikoak pribatizatzea…) protesta egiten duten herritar guztien aldarrikapenekin.

Bilbon, 2012ko uztailaren 18an

No hay comentarios:

Publicar un comentario