miércoles, 11 de mayo de 2016

Programa de becas ONU 2016

PROGRAMA DE BECAS ONU 2016
  de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
UNESCO Etxea iniciará próximamente la selección de candidaturas para incorporarse en oficinas de la UNESCO en diferentes países de América Latina, África y Asia en el marco del programa de Becas ONU de la Agencia Vasca de Cooperación.
A QUIÉN VAN DIRIGIDAS  LAS BECAS
A jóvenes empadronados/as en la Comunidad Autónoma Vasca con anterioridad al 1 de enero de 2015.
REQUISITOS
1. No tener cumplidos 35 años en el año en que se realiza la convocatoria.
2. Titulación Universitaria.
3. Formación y/o experiencia en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
4. Vinculación activa con organizaciones o programas de carácter social-humanitario en el País Vasco.
5. Excelente nivel de inglés y/o francés.
6. No haber sido beneficiario/a de este mismo programa en convocatorias anteriores.
DURACIÓN
Un año, prorrogable a dos.
La incorporación al destino deberá tener lugar antes del fin de 2016.
DOTACIÓN ECONÓMICA
18.000 euros por año.
PERFILES DEMANDADOS  POR LAS OFICINAS UNESCO
Los perfiles abarcan  los sectores de trabajo de la UNESCO: educación, ciencias sociales, ciencias naturales, cultura y comunicación e información.
OFICINAS UNESCO DE DESTINO
Oficinas de diferentes países de África, Asia y América Latina.
PROCESO DE SELECCIÓN
Accederán al proceso de selección aquellas candidaturas que, además de cumplir los requisitos señalados, cuenten con un perfil profesional y académico ajustado a los perfiles profesionales demandados por las oficinas UNESCO.
El proceso de selección constará de una entrevista y una prueba de idioma.
UNESCO Etxea elaborará un proyecto por cada una de las personas preseleccionadas que será enviado a la Agencia Vasca de Cooperación para su baremación según el Decreto 22/2007.
El listado de las personas finalmente receptoras de la beca será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).
Si quieres solicitar la beca, envía CV con foto
indicando la referencia “BECAS”
por e-mail a:   becasunesco@unescoetxea.org
Plazo:   Hasta el 22 de mayo de 2016 (incluido)
* En nuestra página web: Becas UNESCO
* o en UNESCO Etxea:
     Centro de orientación, comunicación   y becas.
     Isozaki Atea - Plaza de la Convivencia
     Paseo de Uribitarte 12, local 2
     48001 Bilbao
     Tlf. 94 427 64 32


Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren
 NBE BEKAK PROGRAMA  2016
UNESCO Etxeak, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak Nazio Batuetako Erakundeei zuzentzen dien laguntza-programaren ildotik, bekak eskeintzen ditu UNESCOk Afrikan, Asian eta Latinoamerikan dituen bulegoetan lan egiteko.
Nori zuzenduak dira bekak
EAEn 2015eko urtarrilaren 1a baino urte bete lehenagotik, gutxienez erroldatuta dauden gazteei.
Betekizunak
1. Deialdi-urtean 35 urte beteta ez izatea.
2. Unibertsitateko titulua.
3. Garapenerako Lankidetzan esperientzia edo/eta prestakuntza izatea.
4.  EAEko gizarte eta giza-izaerako erakunde edo programekin lotura aktiboa.
5.   Ingelesean edo/eta frantsesean maila ona edukitzea.
6. Aurreko deialdietan programa honen onuradun ez izatea.
IRAUPENA
Urte bat, luzagarria bitara.
2016ko amaiera baino lehen lanean hasi beharko da.
DOTAZIO EKONOMIKOA
Urte bakoitzeko 18.000 euro.
UNESCO BULEGOETATIK ESKATUTAKO PROFILAK
Profilek UNESCOKO lan sektoreak bere gain hartzen dituzte: heziketa, gizarte-zientziak, natura-zientziak, kultura eta komunikazioa eta informazioa.
UNESCO NORAKOKO BULEGOAK
Afrika, Asia eta Latinoamerikako herri desberdineko bulegoak .
HAUTAPEN-PROZESUA
Seinalatutako baldintzak betetzeaz gain, UNESCO bulegoetatik eskatutako profil profesionaleei egokitutako profil profesionala eta akademikoa daukaten kandidatuek hautapen-prozesuan parte hartuko dute.
Hautapen-prozesua osatuta egongo da elkarrizketa pertsonalaz eta hizkuntza-proba batez.
UNESCO Etxeak aurreaukeratutako kandidatu bakoitzarentzako proiektu bat garatuko du eta Garapenerako Euskal Agentziak barematuko ditu proiektu hauek 22/2007 Dekretuan agertzen diren irizpideen arabera.
Hautatutako perstonen behin betiko zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) argitaratuko da.
Eskaera
beka eskatu nahi baduzu, CV argazkiarekin bidali
“BEKAK” erreferentzia aipatuz,
Epemuga: 2016ko maiatzaren 22ra barne
Informazio gehiago
* Gure web gunean: UNESCO Bekak
* edo UNESCO Etxean:
   Orientazio- zentroa, komunikazioa eta bekak.
   Isozaki Atea - Bizikidetasun enparantza
   Uribitarte pasealekua 12, 2. lokala
   48001 Bilbao
   Tfna.   94 427 64 32

No hay comentarios:

Publicar un comentario